REFERENT/ REFERENTKA ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Královéhradecký kraj nabízí volné pracovní místo na pozici REFERENT/ REFERENTKA ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ. Práce na plný úvazek v jednosměnném provozu. Pracovní poměr na dobu neurčitou s ohodnocením od 22 980 do 33 790 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je VŠ Bakalářské. Místem pracoviště je Královéhradecký kraj, okres Hradec Králové. Nástup možný od 1.9.2021. Další informace Vám poskytne Ing. Milan Pacák.

Poznámka od zaměstnavatele

REFERENT/ REFERENTKA ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
- PP na dobu neurčitou, nástup 1. 9. 2021 nebo dle dohody
- Náplň práce: vykonává jako úředně oprávněná osoba činnosti na úseku z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), koordinuje, usměrňuje působnost ve věcech územního plánování na území kraje ve smyslu ust. § 171, odst. 1 a odst. 3 z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v rámci zajištění jednotného postupu v činnosti orgánů obcí
vykonává činnost vyplývající z ust. § 7, odst. 1 a 4 stavebního zákona, tj. zejména pořizuje zásady územního rozvoje a v zákonem stanovených případech regulační plán
pro plochy a koridory nadmístního významu, pořizuje územně plánovací podklady, vydává závazné stanovisko podle § 96b u záměrů nacházejících se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností; vkládá data do národního geoportálu územního plánování a do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod; vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a další činnosti podle tohoto zákona, přešetřuje a vyřizuje stížnosti, oznámení, podněty a petice občanů, právnických a fyzických osob, podnikajících podle zvl. předpisů směřující proti řešení otázek obsažených v územně plánovací dokumentaci a v územně plánovacích podkladech - z. č. 85/1990 Sb., § 94 z. č. 500/2004 Sb., zpracovává odborné podklady a vypracovává návrhy rozhodnutí při přezkoumávání územních rozhodnutí pro potřeby odd. stavebního řádu, provádí přezkum závazných stanovisek úřadů územního plánování Královéhradeckého kraje
- Uzávěrka přihlášek je 9. 8. 2021 ve 14:00 hod.
(v této lhůtě musí být přihláška doručena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje)
- Přihlášku v požadovanými náležitostmi zašlete na níže uvedenou adresu v zalepené obálce
s uvedením adresy podavatele, s označením čísla výběrového řízení a nápisem NEOTVÍRAT.
- Královéhradecký kraj - Krajský úřad
Odbor kancelář ředitele KÚ - oddělení personální
VR_22_20
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
- Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis
- K přihlášce připojte: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu, NEPŘIKLÁDEJTE kopie osobních dokladů (např. občanského průkazu nebo cestovního pasu)
- Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze ti uchazeči, kteří předloží úplnou přihlášku
a všechny požadované přílohy (§ 9 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.) do dne konání výběrového řízení, případně do data uvedeného ve výzvě k doplnění.
- Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit uvedené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
nebo nevybrat žádného uchazeče.
- Bližší informace k obsahu práce Vám podá:
Ing. Milan Pacák, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, tel.: 495 817 230, popř. Ing. Petr Háp, vedoucí oddělení územního plánování, tel.: 495 817 236 nebo 725 705 086, e-mail: phap@kr-kralovehradecky.cz

- Bližší informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky najdete na webových stránkách Královéhradeckého kraje - sekce Krajský úřad - Volná místa KÚ - Informace k výběrovému řízení a vzor přihlášky (http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=107).

Základní informace o nabízené pozici

  • Pracovní úvazek: Plný
  • Směnnost: Jednosměnný provoz
  • Pracovněprávní vztah:
  • Hrubá mzda: 22 980 – 33 790 Kč/měsíc
  • Pracovní poměr: na dobu neurčitou, nástup možný ihned

Požadavky na uchazeče o práci

  • Minimální vzdělání: VŠ Bakalářské

Pracoviště a kontakty

  • Adresa pracoviště: Královéhradecký kraj
  • Zaměstnavatel: Královéhradecký kraj, IČO: 70889546
  • Referenční číslo: 21964440702, Kontaktní pracoviště Hradec Králové

Podobné pracovní nabídky

Úřední hodiny na pracovištích ÚPČR

Pondělí8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00
Úterýna objednání
Středa8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00
Čtvrtekna objednání
Pátekna objednání
2021 © www.nabidkyupcr.cz – aktuální nabídka volných míst z Úřadu práce ČR. Tyto stránky neprovozuje MPSV. Poslední aktualizace dat ze stránek mpsv.cz proběhla 1. 8. 2021.
Kontakt na provozovatele